Trước đây bây giờ

Trước đây những điều tôi học được tính bằng hàng năm.

Bây giờ những thứ tôi học được tính bằng hàng ngày.