21 21

Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác cân bằng như hiện tại.

Viết vài dòng để kỷ niệm bắt đầu một chu kỳ mới.