Cảm nhận thời gian rõ hơn

Gần đây tôi cảm nhận được thời gian trôi chậm hơn rất nhiều.

Không biết miêu tả ra sao, cái mà tôi nhận thấy là nhiều năng lượng hơn. Và cảm nhận rất rõ cái mà gọi là here and now của meditation.