Combo feeling recipe

Whiskey + Shpongle + (reading a book or meditation)

Khi đọc một cuốn sách, nếu xem index thì đó là sự chuẩn bị. Nội dung thấm khá nhanh, tiết kiệm thời gian.

Ngược lại, không xem index. Hoặc có thể bị chán, hoặc có thể thấy thú vị bất ngờ.