Đọc và chất kích thích

Việc đọc sách giống như dùng chất kích thích vậy. Nó không nằm ở liều lượng, nó nằm ở việc bạn cảm nhận nó thế nào.

***

Hôm qua cũng là ngày mà anh nhìn thấy hiện tại là quá khứ.