Dòng chảy thời gian

Tôi viết là để cho tôi và để làm dịu dòng chảy thời gian.