Luật chơi

Nếu cuộc sống là trò chơi, thì chắc chắn nó cần luật chơi, nắm được luật thì sẽ chiến thắng.

Không

  • An yên là một trạng thái ở giữa, không buồn, không vui.
  • Số 0 là số ở giữa của dãy tận cùng các chữ số.