Mind-body

Khi cơ thể không được khoẻ lắm thì tinh thần và tâm trí cũng không được sáng.