Original

Original là một trạng thái của tự do.

Low G là một trong những biểu tượng của sự tự do đó.