We are one

Đừng chỉ trích người khác vì điểm yếu của họ.

Hãy hỏi họ mạnh nhất ở điểm gì.